فروشگاه پاسارگاد نوین توزیع‌کننده انواع سیم و کابل سیمباف

کابل آلومینیومی زمینی

تصویر عنوان توضیحات قیمت سبد خرید

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 185*4

1-417

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 185*4

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 25*5

1-416

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 25*5

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 16*5

1-397

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 16*5

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 70*4

1-396

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 70*4

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 50*4

1-395

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 50*4

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 35*4

1-394

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 35*4

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 25*4

1-393

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 25*4

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 16*4

1-392

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 16*4

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 10*4

1-391

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 10*4

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 240/120*3

1-390

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 240/120*3

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 185/95*3

1-389

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 185/95*3

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 150/70*3

1-388

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 150/70*3

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 120/70*3

1-387

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 120/70*3

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 35/16*3

1-319

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 35/16*3

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 35*5

1-330

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 25*5

1-329

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 16*5

1-328

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 10*5

1-327

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 185*4

1-326

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 120*4

1-325

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 70*4

1-324

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 50*4

1-323

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 95/50*3

1-322

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 95/50*3

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 70/35*3

1-321

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 70/35*3

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 50/25*3

1-320

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 50/25*3

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 25/16*3

1-318

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 25/16*3

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 35*2

1-317

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 35*2

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 25*2

1-316

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 25*2

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 16*2

1-315

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 16*2

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 10*2

1-314

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 10*2

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 500*1

1-313

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 500*1

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 400*1

1-312

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 400*1

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 35*4

1-311

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 25*4

1-310

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 16*4

1-309

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 10*4

1-308

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 300*1

1-296

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 300*1

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 240*1

1-295

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 240*1

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 185*1

1-294

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 185*1

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 150*1

1-293

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 150*1

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 120*1

1-292

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 120*1

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 240/120*3

1-291

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 185/95*3

1-290

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 150/70*3

1-289

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 120/70*3

1-288

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

کابل قدرت آلومینیوم آموردار با عایق XLPE سایز 240/120*3

1-281

معرفی کابل قدرت آلومینیوم آموردار با عایق XLPE سایز

کابل قدرت آلومینیوم آموردار با عایق XLPE سایز 185*4

1-280

معرفی کابل قدرت آلومینیوم آموردار با عایق XLPE سایز

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 95/50*3

1-277

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 70/35*3

1-261

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 50/25*3

1-260

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 35/16*3

1-259

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 25/16*3

1-258

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 240*3

1-257

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

هادی هوایی روکش دار فشار متوسط با روکش HDPE سایز CCT 185AAAC

1-239

معرفی هادی هوایی روکش دار فشار متوسط با روکش

873,200

هادی هوایی روکش دار فشار متوسط با روکش HDPE سایز CCT120AAAC

1-238

معرفی هادی هوایی روکش دار فشار متوسط با روکش

669,100

هادی هوایی روکش دار فشار متوسط با روکش HDPE سایز CCT 70AAAC

1-237

معرفی هادی هوایی روکش دار فشار متوسط با روکش

452,500

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 95*1

1-228

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 95*1

383,700

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 70*1

1-227

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 70*1

291,300

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 50*1

1-224

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 50*1

212,200

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 35*1

1-223

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 35*1

161,700

کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 25*1

1-222

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE سایز 25*1

125,300

هادی هوایی روکش دار فشار متوسط با روکش HDPE سایز CCT 120AAC

1-221

معرفی هادی هوایی روکش دار فشار متوسط با روکش

567,700

هادی هوایی روکش دار فشار متوسط با روکش HDPE سایز CCT 70AAC

1-220

معرفی هادی هوایی روکش دار فشار متوسط با روکش

379,800

هادی هوایی روکش دار فشار متوسط با روکش HDPE سایز CCT MINK

1-219

معرفی هادی هوایی روکش دار فشار متوسط با روکش

433,700

هادی هوایی روکش دار فشار متوسط با روکش HDPE سایز CCT HYENA

1-218

معرفی هادی هوایی روکش دار فشار متوسط با روکش

619,100

هادی هوایی روکش دار فشار متوسط با روکش HDPE سایز CCT FOX

1-217

معرفی هادی هوایی روکش دار فشار متوسط با روکش

289,400

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 16*3

1-207

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

356,000

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 35*2

1-206

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

460,100

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 25*2

1-205

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

363,100

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 16*2

1-204

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

264,800

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 10*2

1-203

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

195,300

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 1000*1

1-202

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

3,831,500

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 800*1

1-201

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

3,037,300

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 500*1

1-200

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

1,956,500

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 400*1

1-199

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

1,537,700

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 300*1

1-167

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

1,172,100

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 240*1

1-166

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

935,400

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 185*1

1-165

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

745,000

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 150*1

1-164

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

630,700

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 120*1

1-163

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

489,700

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 95*1

1-162

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

409,400

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 70*1

1-161

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

304,100

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 50*1

1-160

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

233,000

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 35*1

1-159

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

178,400

کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز 25*1

1-157

معرفی کابل قدرت آلومینیوم با عایق (NAYY) PVC سایز

138,700

مغز فولاد سیمباف 120*1

1-66

معرفی مغز فولاد 120*1 سیمباف هادی‌های تمام آلومینیومی مغز

مغز فولاد سیمباف 70*1

1-65

معرفی مغز فولاد 70*1 سیمباف هادی‌های تمام آلومینیومی مغز

مغز فولاد سیمباف 50*1

1-64

معرفی مغز فولاد 50*1 سیمباف هادی‌های تمام آلومینیومی مغز

کابل آلومینیومی زمینی

کابل آلومینیومی 25*5

1-56

کابل آلومینیومی 25*5، کابلی است که هادی آن از

کابل آلومینیومی 16*5

1-55

کابل آلومینیومی 16*5، کابلی است که هادی آن از

کابل آلومینیومی 185*4

1-54

کابل آلومینیومی 185*4، کابلی است که هادی آن از

کابل آلومینیومی 35*4

1-53

کابل آلومینیومی 35*4، کابلی است که هادی آن از

کابل آلومینیومی 25*4

1-52

کابل آلومینیومی 25*4، کابلی است که هادی آن از

کابل آلومینیومی 16*4

1-51

کابل آلومینیومی 16*4، کابلی است که هادی آن از

کابل الومینیومی 10*4

1-50

کابل الومینیومی 10*4، کابلی است که هادی آن از

کابل آلومینیومی 25*2

1-41

کابل آلومینیومی 25*2، کابلی است که هادی آن از

کابل آلومینیومی 35*2

1-40

کابل آلومینیومی 35*2 ، کابلی است که هادی آن

کابل آلومینیومی 50+95*3

1-39

کابل آلومینیومی 50+95*3 ، کابلی است که هادی آن

کابل آلومینیومی 35+70*3

1-38

کابل آلومینیومی 35+70*3 ، کابلی است که هادی آن

🌟مشخصات و قیمت کابل آلومینیومی تک فاز زمینی🌟قیمت روز کابل زمینی

🌟خرید به قیمت کارخانه

کابل‌های آلومینیوم زمینی نیز بعنوان زیرمجموعه کابل‌های آلومینیومی شناخته می‌شوند و غالباً به منظور سیم‌کشی درون زمین یا درون دیوار ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع از کابل‌های آلومینیوم به گونه‌ای طراحی شده‌اند که برای مصرف باید در مکانی قرار بگیرند که تحرک زیادی آن‌ها را تحت تاثیر قرار ندهد و ثابت بمانند. با توجه به افزایش قیمت مس، محبوبیت کابل‌های آلومینیومی افزایش یافته و در نتیجه استفاده از آن‌ها فراگیر شده است.

به همین دلیل استفاده از کابل‌های مسی به تنهایی در شبکه‌های برق به صرفه نیست و برای انتقال برق از کابل‌های آلومینیومی زمینی استفاده می‌شود. هر دو نوع کابل مسی یا آلومینیومی عملکرد مشابهی دارند. هر دو را می‌توان در خطوط انتقال و توزیع برق استفاده کرد. اما همانطور که قبلا ذکر شد، این کار مقرون به صرفه نیست. وظیفه اصلی کابل‌های آلومینیوم زمینی انتقال جریان الکتریکی از یک نقطه به نقطه دیگر است.

در حال حاضر قیمت کابل آلومینیوم نسبت به کابل مسی کمتر است به همین دلیل در اکثر جاها از آن استفاده می‌شود. این کابل‌ها به تعداد دو، سه و چهار رشته تولید می‌شوند. لازم به ذکر است که نوع چهار رشته دارای دو نوع دیگر می‌باشد که در مدل اول مفتول دارای چهار مقطع بوده و اندازه هر چهار رشته یکسان می‌باشد. در مدل دوم سیم دارای سه رشته و نیم است که سطح مقطع سه رشته آن یکسان است و سطح مقطع رشته آخر که رشته پوچ است کمتر است.

کابل زمینی

کابل آلومینیومی زمینی

کابل آلومینیومی زمینی، دسته‌ای از کابل‌های آلومینیومی است که با ولتاژ کم در پروژه‌های برق ‌رسانی و توزیع و انتقال نیرو به صورت مستقیم در زیر خاک دفن می‌شوند و در دو کاربرد صنعتی و مسکونی استفاده دارند. در واقع نصب آن‌ها روی دیوار، داخل ساختمان و زیر زمین امکان‌پذیر است و در سه نوع ۲ رشته، ۳ رشته و ۴ رشته به تولید می‌رسند. این کابل‌ها، زره دار نیستند ولی طراحی آن‌ها با دو روکش انجام شده است؛ با این وجود بدون هیچ دلهره‌ای در زیر زمین دفن و در صورت لزوم در لوله‌ به کار می‌روند، به همین دلیل به کابل خاکی و کابل دفنی شهرت دارند. با توجه به تغییرات قیمت مس و ارزان‌تر بودن و صرفه اقتصادی آلومینیوم نسبت به مس، استفاده از کابل آلومینیومی در سطح وسیعی گسترش پیدا کرده و  توانسته محبوبیت خوبی در بازار کابل به خود اختصاص دهد. از دیگر مزیت‌های کابل آلومینیومی زمینی می‌توان احتمال کم سرقت آن به علت قیمت پایین، امکان استفاده در فضای محدود محیط و سرعت و راحتی نصب آن اشاره کرد، بنابراین قابلیت کاربرد در اکثر شرایط محیطی را برخوردار است. کابل آلومینیومی زمینی ولتاژ عبوری بین ۰.۶ تا ۱ کیلو وات دارد و هادی آلومینیومی آن با درصد خلوص متفاوتی دارد که رسانایی خوبی نیز دارد و نسبت رسانایی به وزن این نوع کابل در مقایسه با کابل مسی بهتر است. در حال حاضر این نوع کابل در سطح ولتاژ فشار ضعیف و فشار متوسط تولید و در دسترس عموم قرار می‌گیرند.

باید گفت که کابل‌های آلومینیومی قبلا جزء کابل‌های گران قیمت بودند اما در حال حاضر همین قیمت به نسبت کابل‌های مسی به صرفه تر است و این نوع کابل‌ها توانسته اند با قیمت خوبی که دارند جایگزین کابل‌های مسی شوند. این کابل‌ها را می‌توانید از فروشگاه اینترنتی پاسارگاد نوین خریداری فرمایید. چرا که اجناس بی کیفیت را به فروش نمی‌رسانند.

کابل آلومینیوم

انواع کابل آلومینیومی زمینی

این کابل‌ها، کابلی با هادی آلومینیوم می‌باشد که ولتاژ نامی آن بین 0.6 تا 1 کیلو ولت می‌باشد. این کابل‌ها به صورت دو و سه و 4 رشته ای می‌باشند. کابل آلومینیومی چهار رشته دارای دو نوع مختلف است. در نوع اول تمام چهار رشته سطح مقطع برابری می‌باشند. نوع دوم سه رشته سطح مقطع برابر دارند و رشته چهارم نول می‌باشند و سطح مقطع کمتری دارند.

 

انواع کابل زمینی عبارت اند از:

نوع فشار ضعیف: این نوع کابل خود به دو دسته تقسیم می شوند که نوع اول کابل دو رشته آلومینیومی است که با ولتاژ 0.6 کیلو ولت در ابعاد و اندازه‌های مختلف بکار برده می‌شوند. نوع دوم کابل تک سیمه آلومینیومی است که در اندازه‌های 351 و 5001 ساخته می شوند. کابل آلومینیومی زمینی فشار ضعیف در زیر خاک قرار می‌گیرند و به منظور ولتاژ 1000 ولت تا 35 کیلو ولت می‌باشند. برای عایق این کابل‌ها از پلاستیک و لاستیک استفاده می‌کنند.

نوع فشار قوی: کابل‌های آلومینیومی فشار قوی دارای نوار ضد آب می‌باشند و رنگ روکش آن‌ها مشکی می‌باشند و عایق آن XLPE می‌باشد و نوار هادی آن مانع نفوذ آب می‌شود. استانداردهایی که برای نوع فشار قوی بکار برده می‌شود IEC 60840 و IEC 62067 می‌باشند. لازم است بدانید که حداکثر دمایی که برای کابل‌های آلومینیومی زمینی فشار قوی استفاده می‌شود. در حالت کلی باید بگوییم که این کابل‌ها مقاومت الکتریکی خوبی دارند و وزن آن‌ها بسیار سبک است و می‌توان به راحتی در مکان‌های مختلف نصب می‌شوند و می‌توانید که با توجه به نیازتان آن‌ها را انتخاب کنید.

کابل آلومینیوم زمینی

کابل زمینی چیست؟

در بسیاری از موارد برای کابل کشی برق نمی‌توان از خطوط هوایی بهره گرفت یا غیر ممکن است یا دشوار و خطرناک که در این صورت از کابل کشی زمینی استفاده می‌شود. در واقع برای انجام کابل کشی به صورت زمینی به کابل زمینی احتیاج است. این کابل برای تامین برق به صورت زمینی از مزیت‌های زیادی برخوردار است یعنی شما با افت ولتاژ کمتری روبه‌رو می‌شوید و در عین حال شانس زیادی برای ایجاد خطا ندارند و حتی هزینه نگهداری آن‌ها کمتر است. اما فراموش نکنید که ساخت کابل‌های زمینی بسیار گران قیمت‌تر است و این مورد با توجه به میزان ولتاژ و نوع ساختی که برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود، کاملا متغیر خواهد بود. در مناطق شهری که تراکم جمعیت بالا است و یا زیر آب می‌توان از این مدل کابل استفاده کرد و گزینه‌هایی بسیار ایمن هستند. کابل‌های زمینی که برای انتقال جریان برق استفاده می‌شوند به صورت منظم احتیاجی به تعمیر شدن ندارند چرا که در برابر عناصر هوایی و آبی کاملا عایق‌بندی می‌شوند. مزیت‌های این دسته از کابل‌ها آسیب کم در برابر شرایط مختلف آب و هوایی می‌بینند یا این که خطری برای حیات وحش یا هواپیماهای کم پرواز ندارند. البته این کابل‌ها بسیار گران قیمت هستند یعنی برای مناطق شهر نشینی هزینه انتقال زیرزمینی حدود 10 الی 14 برابر می‌شود. لازم به اشاره است که این کابل‌ها در اثر حرکت زمین بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرند و یا این که منجر به آسیب رساندن به حفاران بی‌احتیاط هم می‌شوند.    

اصلی‌ترین دلایل خرابی کابل زمینی

دو دلیل برای خرابی کابل زمینی وجود دارد که حتی الامکان بایستی مراقب آن‌ها باشید. یک روش این است که ردیابی و پیچش به صورت پیشرفته صورت بگیرد به این صورت که از هسته و غلاف شروع می‌شود و در پایان پل‌ها را خراب می‌کند.

 

روش دیگری که مورد توجه قرار گرفته بی‌ثباتی حرارتی است که با افزایش دما و ضریب قدرت به وجود می‌آید. تفاوت این دو روش تا خرابی کابل این است که کورینگ ادامه دارد و برای عملکرد کامل به زمان زیادی احتیاج است. اساسا در بی‌ثباتی حرارتی قبل از خرابی صدمه‌ای به وجود نمی‌آید بنابراین با کاهش بار قبل خرابی، کابل دچار تغییر دائمی نمی‌شود.

 

یک اتفاق طبیعی این است که در ابتدا شروع به خم شدن می‌کند و سپس در مرکز خم شدن یک ناپایداری حرارتی دیده می‌شود. گفتنی است که رایج‌ترین نقطه خرابی که برای کابل زمینی ذکر شده جعبه آب‌ بندی کابل است. بیشترین عامل این خرابی ضعف در کار وصل کابل در زمان آب بندی پایانی است.

 

دیکی دیگر از دلایل مهمی که گفته شده سوراخکاری مکانیکی غلاف سرب کابل است مخصوصا در تاسیسات صنعتی (در این تاسیسات عملیاتی همچون ساخت و ساز دز مناطق و یا عملیات حفاری انجام می‌شود) که چندین کابل زمینی در آن‌ها نصب شده است. البته که در بسیاری از موارد دیده شده به دلایلی همچون خستگی، لرزش، گرمای بیش از حد و غیره کابل آسیب می‌بیند. بنابراین برای جلوگیری از این آسیب‌ها بایستی که اقدامات لازم و ضروری را انجام دارد.     

کابل آلومینیومی سه فاز زمینی

یک نمونه از کابل‌های آلومینیومی که ساخته می‌‎شود، کابل آلومینیومی سه فاز زمینی است. این نوع کابل را در محیط‌های مختلفی استفاده می‌کنند؛ چرا که در سایزهای متنوعی تولید می‌شوند. کابل‌های سه فاز آلومینیومی را در کاربردهایی همچون مصارف کشاورزی، کارگاهی، صنعتی و… مورد استفاده قرار می‌دهند. این مدل کابل‌ها را به دلیل قیمت مناسبی که دارند در پروژه‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌دهند.

این نوع کابل‌ها دارای چهار رشته هستند که سه تای آن‎ها به عنوان فاز مورد استفاده قرار می‌گیرند و یکی از آن‎ها به عنوان نول کاربرد دارد. کابل‌های آلومینیومی سه فاز زمینی هم در اندازه و سایزهای مختلفی تولید و راونه بازار می‌شوند. در حالت کلی این کابل‎ها را به صورت ۳.۵، ۴.۵ رشته تولید می‌کنند که می‌توان آن‎ها را در مسافت‌های مختلف مورد استفاده قرار داد؛ علاوه بر تنوع سایزی که در کابل‎های سه فاز آلومینیومی وجود دارد، می‌توان گفت که به سه صورت فشار ضعیف، فشار متوسط، فشاز قوی تولید می‌شوند. باتوجه به تنوع بالایی که این نوع کابل‌ها دارند، در پروژه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند و از طرف مشتریان با استقبال و محبوبیت بالایی برخوردارند. از جمله سایزهایی که برای این کابل وجود دارد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

🔶 کابل آلومینیومی سه فاز 10*4

🔶 کابل آلومینیومی سه فاز 16*4

🔶 کابل آلومینیومی سه فاز 25*4

🔶 کابل سه فاز 16+25*3

🔶 کابل سه فاز 16+35*3

🔶 کابل سه فاز 25+50*3

🔶 کابل سه فاز 35+70*3

🔶 کابل سه فاز 50+95*3

🔶 کابل سه فاز 70+120*3

کابل آلومینیومی زمینی

کابل 16*4 آلومینیومی زمینی

کابل‌های چهار رشته‌ای 16*4 آلومینیومی درجاهای گوناگونی حدود آمپر لازم مشتری‌ها را برآورد می‌کند. این نوع کابل‌های آلومینیومی دارای مقاومت الکتریکی زیادی هستند و عایق‌بندی آن دارای دو پوشش XLPE یا PVC است. این کابل‌ها در این اندازه مانند سایر کابل‌های آلومینیومی استفاده‌های گوناگونی در ساختمان‌ها، صنعت و…. دارند. این نوع از کابل‌ها با توجه به این‌که دارای حالت خمیدگی زیادی هستند و موجب شکل‌دهی آسان کابل‌ها می‌شود و معمولاً در مکان‌های بسیار تنگ از آن استفاده می‌شود.

 

قیمت کابل‌های آلومینیومی زمینی بسیار معقول‌تر از کابل‌های مسی است. قیمت دهی مناسب و دیگر ویژگی‌هایی مانند حالت سبک آن و تنوع سبب می‌شود تا این نوع از کابل‌ها ازجمله کابل‌های پر فروش بازار و پراستفاده افراد به‌ حساب می‌آید.

کابل‌های آلومینیومی 16×4 وسیله‌ای کاربردی است که استفاده از آن هرروز افزایش پیدا می‌کند. بهترین دلیل جانشینی کابل آلومینیوم با کابل مس قیمت ارزان‌تر و کیفیت خوب آن است. همچنین از مزیت‌های مهم دیگر آلومینیوم این است که چگالی تقریبی آن حدود 40 درصد مس است و وزن آن به همین نسبت کمتر خواهد شد و در کل نصب کردن این نوع از کابل‌ها به‌ آسانی انجام می‌شود. ولی با توجه به این‌که جریان رسانای آلومینیوم معمولاً کمتر از مس است در انتخاب سطح مناسب باید دقت بیشتری کرد. سطح مقطعی کابل‌های آلومینیوم باید 1.8 برابر مقاومت، طول و افت ولتاژ باشد.

به روزرسانی در تاریخ  1401/10/19

لینک کوتاه شده: https://b2n.ir/w05114

برای اطلاع از آخرین تخفیفات با ما در تماس باشید.