فروشگاه پاسارگاد نوین توزیع‌کننده انواع سیم و کابل سیمباف

لیست قیمت سیم و کابل سیمباف

لیســـت قیمــت سیــم و کابل سیمباف

کابل آلومینیوم با عایق XLPE (NA2XY) سیمباف

نوع محصولقیمت (ریال)نوع محصول قیمت (ریال)
16*198.60025*1128.700
35*1165.00050*1215.800
70*1297.00095*1387.900
120*1465.700150*1597.200
185*1718.700240*1886.000
300*11.139.900400*11.485.700
500*11.877.900800*1-
1000*1-25/16*3484.400
35/16*3571.40050/25*3715.200
70/35*3972.10095/50*31.288.700
120/70*31.688.300150/70*32.015.600
185/95*32.461.800240/120*33.195.300
4*2101.2006*2126.700
10*2173.70016*2240.000
25*2327.30035*2428.100
6*3-10*3-
16*3-240*3-
300*33.808.70010*4256.400
16*4373.80025*4526.600
35*4672.20050*4840.900
70*41.130.300120*4-
185*43.123.70010*5307.400
16*5459.00025*5634.300
35*5-

کابل آلومینیوم با عایق PVC (NAYY) سیمباف

نوع محصولقیمت (ریال)نوع محصول قیمت (ریال)
16*1102.40025*1142.800
35*1182.60050*1237.600
70*1309.80095*1415.300
120*1493.800150*1635.900
185*1752.000240*1939.800
300*11.177.900400*11.544.200
500*11.955.700800*13.080.900
1000*13.915.40025/16*3534.800
35/16*3628.60050/25*3762.600
70/35*31.042.00095/50*31.412.700
120/70*31.766.700150/70*32.091.700
185/95*32.684.400240/120*33.546.300
4*2-6*2180.300
10*2189.10016*2266.300
25*2383.90035*2486.800
6*3230.80010*3273.800
16*3374.400240*32.929.800
300*3-10*4289.600
16*4409.30025*4580.200
35*4767.80050*4947.900
70*41.251.100120*41.990.300
185*43.245.00010*5344.400
16*5494.30025*5709.700
35*5944.800

کابل قدرت آلومینیوم آرموردار با عایق XLPE (NA2XYBY) سیمباف

نوع محصولقیمت (ریال)نوع محصول قیمت (ریال)
240/120*34.169.900185*43.838.700

کابل خودنگهدار ABC سیمباف

نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
کابل خود نگهدار 16+16*1149.200کابل خود نگهدار 35+16+25*1433.800
کابل خود نگهدار 25+25*1218.800کابل خود نگهدار 16-16+25+25*1365.400
کابل خود نگهدار 16-25*1188.200کابل خود نگهدار 25-25*1218.300
کابل خود نگهدار 50+16+35*1471.800کابل خود نگهدار 16-25+35*1333.700
کابل خود نگهدار 35+35*1298.600کابل خود نگهدار 25-16+35+35*1476.400
کابل خود نگهدار 25-35+35*1406.000کابل خود نگهدار 16+16*2220.100
کابل خود نگهدار 16-16*2229.700کابل خود نگهدار 16-25*2297.400
کابل خود نگهدار 25-25*2325.700کابل خود نگهدار 16-16+35*2435.600
کابل خود نگهدار 25+35*2322.700کابل خود نگهدار 16-16+25+35*2551.600
کابل خود نگهدار 25-16+35*2466.700کابل خود نگهدار 25-25+35*2515.400
کابل خود نگهدار 16-35*2366.200کابل خود نگهدار 25-35*2401.800
کابل خود نگهدار 16-16+16*3371.900کابل خود نگهدار 16-16+16+16*3444.600
کابل خود نگهدار 16-16+25*3466.300کابل خود نگهدار 16-16+16+25*3522.100
کابل خود نگهدار 16-16+25+25*3572.300کابل خود نگهدار 16-25+25*3494.000
کابل خود نگهدار 16-25*3397.700کابل خود نگهدار 16-16+16+35*3640.900
کابل خود نگهدار 50+16+35*3770.700کابل خود نگهدار 16-16+35*3573.200
کابل خود نگهدار 16-16+25+35*3683.200کابل خود نگهدار 25-16+25+35*3704.400
کابل خود نگهدار 16-25+25+35*3702.600کابل خود نگهدار 16-25+35*3610.200
کابل خود نگهدار 25-25+35*3634.200کابل خود نگهدار 16-16+35+35*3723.000
کابل خود نگهدار 25-16+35+35*3745.400کابل خود نگهدار 25-25+35+35*3774.700
کابل خود نگهدار 16-35+35*3649.400کابل خود نگهدار 25-35+35*3682.700
کابل خود نگهدار 50+16+50*3943.800کابل خود نگهدار 25-16+25+50*3823.400
کابل خود نگهدار 50+25+50*3965.100کابل خود نگهدار 16-16+35+50*3827.400
کابل خود نگهدار 25-16+35+50*3858.100کابل خود نگهدار 16-25+35+50*3860.900
کابل خود نگهدار 25-25+35+50*3895.100کابل خود نگهدار 25-16+50+50*3927.900
کابل خود نگهدار 25-25+50+50*3947.400کابل خود نگهدار 50+16+70*31.139.400
کابل خود نگهدار 70+16+70*31.225.800کابل خود نگهدار 25-16+35+70*31.100.300
کابل خود نگهدار 25-35+35+70*31.182.100کابل خود نگهدار 25-16+50+70*31.131.300
کابل خود نگهدار 16-25+50+70*31.122.300کابل خود نگهدار 25-25+50+70*31.169.700
کابل خود نگهدار 25-16+70+70*31.221.600کابل خود نگهدار 25-25+70+70*31.238.200
کابل خود نگهدار 25-35+70+70*31.279.300کابل خود نگهدار 70+25+95*31.534.700
کابل خود نگهدار 25-25+70+95*31.521.400کابل خود نگهدار 16-35+70+95*31.527.700
کابل خود نگهدار 25-35+70+95*31.556.600کابل خود نگهدار 25-25+95+95*31.598.800
کابل خود نگهدار 25-70+95+95*31.801.900کابل خود نگهدار 25-25+120+120*31.888.900
کابل خود نگهدار 25-35+120+120*31.935.800کابل خود نگهدار 25-70+120+120*32.055.700
کابل خود نگهدار 70+16+120*31.754.600کابل خود نگهدار 25-25+70+120*31.789.400
کابل خود نگهدار 25-70+70+120*31.884.100کابل خود نگهدار 25-70+120*31.638.700
کابل خود نگهدار 25-25+95+120*31.830.000کابل خود نگهدار 25-35+95+120*31.865.000

هادی لخت هوای ACSR سیمباف

نوع محصولقیمت (ریال)نوع محصول قیمت (ریال)
120/20909.000150/25905.800
16/2.5936.300185/30966.600
210/35956.600240/40956.200
25/4915.100300/50963.800
340/301.037.20035/6905.100
50/8888.20070/12939.100
95/15921.200
CANARY (515)1.021.100COYOTE980.600
CURLEW (593)1.044.200CURLEW/AW1.019.300
DOG (118)931.900FOX (42)903.200
GROSBEAK (374)999.100HAWK (281)998.600
HORSE (116)906.000HYENA (126)875.600
HYENA/AW897.700LINNET (198)1.002.700
LINNET/AW1.025.200LYNX (226)932.000
LYNX/AW915.700MINK (73)888.200
MINK/AW912.800ORIOLE (210)891.900
PARTRIDGE (156)953.400SQUAB (355)1.006.700
SQUAB/AW985.300STILT (410)1.028.900
TEAL (376)985.000WEASEL (36)948.400
WOLF (194)951.400

هادی تمام آلومینیومی AAC سیمباف

نوع محصولقیمت (ریال)نوع محصول قیمت (ریال)
61.181.000101.156.000
161.135.000251.108.000
351.093.000501.082.000
701.098.000951.086.000
1201.080.0001501.093.000
1851.086.0002401.083.000
3001.078.0004001.123.000
5001.123.0006251.123.000
8001.116.00010001.118.000
NARCISSUS1.117.000

هادی روکشدار CC 33 KV سیمباف

نوع محصولقیمت (ریال)نوع محصول قیمت (ریال)
CC HYENA554.200CC MINK353.800
CC 120 AAC506.000CC 150 AAC617.900
CC 185 AAC736.200CC 150 AAAC745.000
CC 185 AAC921.000

هادی روکشدار CC 20 KV سیمباف

نوع محصولقیمت (ریال)نوع محصول قیمت (ریال)
CC DOG466.900CC FOX201.800
CC HYENA481.600CC LYNX853.700
CC MINK296.900CC WOLF729.400
CC HORSE488.700CC 70 AAC296.100
CC 120 AAC469.100CC 70 AAAC392.800
CC 120 AAAC827.300CC 185 AAAC855.200

کابل HDPE (CC 20 KV) سیمباف

نوع محصولقیمت (ریال)نوع محصول قیمت (ریال)
CCT FOX317.400CCT HYENA654.000
CCT MINK431.200CCT 70 AAC408.300
CCT 120 AAC601.200CCT 70 AAAC530.100
CCT 120 AAAC777.200CCT 185 AAAC1.016.600

کابل کنستانتریک (NYCY) سیمباف

نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصول قیمت(ریال)
کابل کنستانتریک 10+10*1654.400کابل کنستانتریک 6+6+*1424.600
کابل کنستانتریک 10+10*31.357.700کابل کنستانتریک 6+6*3858.800

 

نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
هادی هوایی روکش دار CCT FOX273.000هادی هوایی روکش دار CCT HYENA563000
هادی هوایی روکش دار CCT MINK373.000هادی هوایی روکش دار CCT 70 AAC354.000
هادی هوایی روکش دار CCT 120 AAC525.000هادی هوایی روکش دار CCT 70 AAAC418.000
هادی هوایی روکش دار CCT 120 AAAC611.000هادی هوایی روکش دار CCT 185 AAAC793.000


 

نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
سیم افشان 0.5*115.000سیم افشان 0.75*121.000
سیم افشان 1*126.000سیم افشان 1.5*137.000
سیم افشان 2.5*162.000سیم افشان 4*198.000
سیم افشان 6*1144.000سیم افشان 10*1246.000
سیم افشان 16*1382.000سیم افشان 25*1597.000
سیم افشان 35*1833.000سیم افشان 50*11.195.000
سیم افشان 70*11.686.000سیم افشان 95*12.223.000
سیم افشان 120*12.840.000سیم افشان 150*13.618.000
سیم افشان 185*14.315.000سیم افشان 240*15.706.000


نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
سیم ارت 10*1271.000سیم ارت 16*1421.000
سیم ارت 25*1656.000سیم ارت 35*1905.000
سیم ارت 50*11.222.000سیم ارت 70*11.742.000
سیم ارت 95*12.423.000سیم ارت 120*13.032.000
سیم ارت 150*13.745.000سیم ارت 185*14.713.000
سیم ارت 240*16.163.000سیم ارت 300*17.726.000
سیم ارت 400*19.827.000سیم ارت 500*112.652.000


نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
کابل قدرت آلومینیوم 25*1120.000کابل قدرت آلومینیوم 35*1154.000
کابل قدرت آلومینیوم 50*1204.000کابل قدرت آلومینیوم 70*1264.000
کابل قدرت آلومینیوم 95*1357.000کابل قدرت آلومینیوم 120*1426.000
کابل قدرت آلومینیوم 150*1541.000کابل قدرت آلومینیوم 185*1647.000
کابل قدرت آلومینیوم 240*1812.000کابل قدرت آلومینیوم 300*11.019.000
کابل قدرت آلومینیوم 400*11.340.000کابل قدرت آلومینیوم 500*11.701.000
کابل قدرت آلومینیوم 800*12.595.000کابل قدرت آلومینیوم 1000*13.263.000
کابل قدرت آلومینیوم 10*2169.000کابل قدرت آلومینیوم 16*2220.000
کابل قدرت آلومینیوم 25*2306.000کابل قدرت آلومینیوم 35*2398.000
کابل قدرت آلومینیوم 16*3308.000کابل قدرت آلومینیوم 185*32.028.000
کابل قدرت آلومینیوم 240*32.541.000کابل قدرت آلومینیوم 25/16*3455.000
کابل قدرت آلومینیوم 35/16*3600.000کابل قدرت آلومینیوم 50/25*3655.000
کابل قدرت آلومینیوم 70/35*30890.000کابل قدرت آلومینیوم 95/50*31.213.000
کابل قدرت آلومینیوم 120/70*31.527.000کابل قدرت آلومینیوم 150/70*31.845.000
کابل قدرت آلومینیوم 185/95*32.382.000کابل قدرت آلومینیوم 240/120*32.967.000
کابل قدرت آلومینیوم 10*4267.000کابل قدرت آلومینیوم 16*4345.000
کابل قدرت آلومینیوم 25*4487.000کابل قدرت آلومینیوم 35*4637.000
کابل قدرت آلومینیوم 50*4804.000کابل قدرت آلومینیوم 70*41.080.000
کابل قدرت آلومینیوم 120*41.716.000کابل قدرت آلومینیوم 185*42.663.000
کابل قدرت آلومینیوم 10*5320.000کابل قدرت آلومینیوم 16*5431.000
کابل قدرت آلومینیوم 25*5617.000کابل قدرت آلومینیوم 35*5797.000


کابل قدرت مسی با عایق PVC

نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
کابل قدرت مسی R E 6*1192.500کابل قدرت مسی 16*1493.800
کابل قدرت مسی 25*1744.400کابل قدرت مسی 35*11.017.400
کابل قدرت مسی 50*11.385.400کابل قدرت مسی 70*11.942.000
کابل قدرت مسی 95*12.653.400کابل قدرت مسی 120*13.336.100
کابل قدرت مسی 150*14.136.600کابل قدرت مسی 185*15.186.800
کابل قدرت مسی 240*16.788.400کابل قدرت مسی 300*18.520.500
کابل قدرت مسی 400*110.821.900کابل قدرت مسی 500*113.887.600
کابل قدرت مسی R E 2*1.5163.300کابل قدرت مسی R E 2*2.5232.900
کابل قدرت مسی R E 2*4326.300کابل قدرت مسی R E 2*6448.000
کابل قدرت مسی 10*2705.500کابل قدرت مسی 16*21.072.000
کابل قدرت مسی 25*21.630.800کابل قدرت مسی 35*22.202.500
کابل قدرت مسی 50*22.999.100کابل قدرت مسی R E 3*1.5224.400
کابل قدرت مسی R E 3*2.5315.400کابل قدرت مسی R E 3*4450.800
کابل قدرت مسی R E 3*6621.400کابل قدرت مسی 10*31.013.200
کابل قدرت مسی 35*33.139.800کابل قدرت مسی 120*310.282.000
کابل قدرت مسی 25/16*32.726.600کابل قدرت مسی 35/16*33.564.700
کابل قدرت مسی 50/25*34.891.800کابل قدرت مسی 70/35*36.758.800
کابل قدرت مسی 95/50*39.386.400کابل قدرت مسی 120/70*311.984.000
کابل قدرت مسی 150/70*314.902.100کابل قدرت مسی 185/95*318.829.800
کابل قدرت مسی 240/120*324.522.600کابل قدرت مسی 1.5*4 R E260.800
کابل قدرت مسی R E 4*2.5394.300کابل قدرت مسی R E 4*4576.200
کابل قدرت مسی R E 4*6793.900کابل قدرت مسی 10*41.234.400
کابل قدرت مسی 16*41.234.400کابل قدرت مسی 25*43.092.100
کابل قدرت مسی 35*44.220.200کابل قدرت مسی 185*421.089.300
کابل قدرت مسی R E 5*2.5466.300کابل قدرت مسی R E 5*4698.300
کابل قدرت مسی R E 5*6970.300کابل قدرت مسی 10*51.610.500
کابل قدرت مسی 16*52.448.900کابل قدرت مسی 25*53.749.300


کابل CU/HD

نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
کابل CU/HD 162.702.400کابل CU/HD 252.695.200
کابل CU/HD 352.691.600کابل CU/HD 502.695.000
کابل CU/HD 702.688.100کابل CU/HD 952.699.800
کابل CU/HD 1202.684.000کابل CU/HD 1502.682.900


کابل افشان مسی NYMHY

نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
کابل افشان مسی 0.5*247.100کابل افشان مسی 0.75*270.000
کابل افشان مسی 1*284.800کابل افشان مسی 1.5*2113.600
کابل افشان مسی 2.5*2179.600کابل افشان مسی 4*2269.400
کابل افشان مسی 6*2404.100کابل افشان مسی 10*2652.400
کابل افشان مسی 16*21.092.400کابل افشان مسی 0.75*391.900
کابل افشان مسی 1*3112.300کابل افشان مسی 1.5*3156.200
کابل افشان مسی 2.5*3249.300کابل افشان مسی 4*3375.200
کابل افشان مسی 6*3550.000کابل افشان مسی 10*3922.600
کابل افشان مسی 16*31.554.900کابل افشان مسی 25*32.301.000
کابل افشان مسی 35*33.051.100کابل افشان مسی 0.75*4114.800
کابل افشان مسی 1*4143.500کابل افشان مسی 1.5*4202.100
کابل افشان مسی 2.5*4315.700کابل افشان مسی 4*4495.300
کابل افشان مسی 6*4718.100کابل افشان مسی 10*41.172.600
کابل افشان مسی 16*41.874.700کابل افشان مسی 0.75*5142.900
کابل افشان مسی 1*5174.100کابل افشان مسی 1.5*5254.200
کابل افشان مسی 2.5*5402.000کابل افشان مسی 4*5615.100
کابل افشان مسی 6*5893.600کابل افشان مسی 10*51.480.200
کابل افشان مسی 16*52.348.700


کابل ساختمانی خشک مسی

نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
کابل ساختمانی خشک مسی 25*1740.700کابل ساختمانی خشک مسی 1.5*2136.200
کابل ساختمانی خشک مسی 2.5*2201.900کابل ساختمانی خشک مسی 4*2279.200
کابل ساختمانی خشک مسی 6*2395.500کابل ساختمانی خشک مسی 10*2668.100
کابل ساختمانی خشک مسی 1.5*3186.300کابل ساختمانی خشک مسی 2.5*3279.900
کابل ساختمانی خشک مسی 1.5*4232.900کابل ساختمانی خشک مسی 2.5*4358.600
کابل ساختمانی خشک مسی 4*4536.500کابل ساختمانی خشک مسی 6*4780.000
کابل ساختمانی خشک مسی 10*41.208.600کابل ساختمانی خشک مسی 2.5*5420.400
کابل ساختمانی خشک مسی 4*5637.100


کابل تک رشته LV , 3.5 CORE

سایزافشان flexibleمفتول nyy
16*1538.873538.843
25*1829.902829.902
35*11.128.8781.128.878
50*11.573.3011.573.301
70*12.119.2472.119.247
95*12.955.4062.955.406
120*13.656.2383.656.238
150*14.433.0114.433.011
185*15.540.4675.540.467
240*17.388.2217.388.221
25+16*32.910.1122.943.820
35+16*33.707.8653.741.573
50+25*35.191.0115.224.719


کابل زوجی هوایی

سایزمس (CU)CCAM
0.6*2*253.60626.803
0.6*2*4109.64838.986
0.6*2*6164.47251.169
0.6*2*10243.66291.373


کابل شیلدار NYCY

سایزقیمت (ریال)سایزقیمت (ریال)
2.5*294.4380.75*2128.241
1*2143.2241.5*2197.130
2.5*2291.6270.75*3151.034
1*3197.1301.5*3252.446
2.5*3390.4780.75*4215.312
1*4252.4461.5*4328.888
2.5*4513.7841*5327.480
1.5*5498.2922.5*5595.605


کابل کواکسیال

سایزقیمت (ریال)
آنتن صادراتی تمام مس (CU)78.965
آنتن معمولی تمام CCAM26.848


کابل زوجی زمینی

سایزمس (CU)CCAM
0.6*2*256.04229.239
0.6*2*4112.08441.423
0.6*2*6166.90853.606
0.6*2*10246.09993.810


سیم سیمباف

سایزافشان NYAFارتمفتول NYY
0.5*117.30017.3000
0.75*125.50025.5000
1*133.70033.7000
1.5*143.80043.8000
2.5*172.00072.0000
4*1110.500110.500114.491
6*1168.500168.500173.792
10*1277.128277.128282.328
16*1458.200458.200474.070
25*1702.000702.000769.986
35*1986.807986.8071.016.415
50*11.371.7161.371.7161.375.071
70*11.993.3241.993.3242.032.830
95*12.665.5942.665.5942.684.047
120*13.400.3523.400.3523.420.147
150*14.244.1494.244.1494.247.504
185*15.097.1735.097.1735.112.271
240*16.902.0006.902.0006.908.066


سیم بند تخت NYZ

سایزکیسه اینایلون
0.5*245.18643.280
0.75*257.27854.352
1*268.00065.004
1.5*2100.00090.000
2.5*2155.000145.000


کابل کولری

سایزقیمت سایز قیمت
1*4145.0001.5*4215.000
1*5180.9431.5*5255.817


کابل جوش 

سایزروکش PVCروکش TPR
1*16/D10555.000590.000
D12 / 1*25740.000775.000
D14 / 1*351.020.0001.086.295
D16 / 1*501.500.0001.591.059


کابل 

سایزافشان NYAFمفتول NYY
0.50*250.0000
0.75*261.0000
1*276.0000
1.5*2110.000137.800
2.5*2172.000200.000
4*2276.000303.700
6*2410.000437.600
10*2599.000626.800
16*2992.8211.020.600
0.75*386.500114.280
1*3103.900131.700
1.5*3154.000181.800
2.5*3245.000272.900
4*3385.000412.800
6*3555.000582.600
10*3905.000932.700
16*31.404.7461.432.550
25*32.191.5242.219.300
35*32.959.5692.987.150
50*34.691.7824.719.550
70*36.413.4026.441.180
0.75*4103.000130.800
1*4145.000172.800
1.5*4195.000222.700
2.5*4321.000348.600
4*4501.000528.800
6*4730.000757.700
10*41.160.0001.187.800
16*41.851.0001.878.900
25*43.112.0003.175.056
35*44.112.0004.186.292
0.75*5141.000168.750
1*5181.000208.800
1.5*5245.500273.300
2.5*5405.000432.900
4*5622.000649.800
6*5930.000957.700
10*51.460.0001.487.750
16*52.332.0002.359.700


معرفی برند سیم و کابل سیمباف

در سال 1978 شرکتی به نام سیمباف در شهرستان ساوه در زمینه تولید انواع سیم و کابل‌ها شروع به فعالیت کرد. این شرکت از تجهیزات و تکنولوژی‌های به‌ روز دنیا برای تولید محصولات خود استفاده می‌کند. تمام آزمایشگاه‌های این شرکت مجهز هستند به همین دلیل تمام محصولات آن قبل از فروش تست‌های مختلف همچون (تست مقاومت عایقی، تست مقاومت الکتریکی و تنسیل و …) را پشت سر می‌گذارند و در نهایت با کیفیتی برتر روانه بازار می‌شوند.

شرکت سیم و کابل سیمباف با هدف تامین کردن بخشی از نیازهای کشور شروع به کار کرد و در حال حاضر بسیار موفق عمل می‌کند. با توجه به برنامه‌های توسعه شرکت و افزایش نیاز صنایع موجب شد که شرکت سیمباف به ساوه انتقال داده شود و در فضای در حدود 21000 متر مربع فعالیت‌ها خود را انجام دهد. این شرکت تمام مجوزهای لازم را داراست و انواع سیم و کابل‌ها از جمله 🔌  کابل آلومینیومی و کابل خودنگهدار🔌 را بر اساس استانداردهای بین المللی و استاندردهای ملی طراحی و تولید می‌کند.

شرکت سیمباف برای تولید محصولاتش از ماشین آلات و دستگاه‌های جدید و دانش متخصصین با تجربه استفاده می‌کند که همین دلایل باعث شده کیفیت محصولات تولید شده این شرکت بسیار عالی باشند و بتوانند که در بین سایر برندها جزئی از برترین‌ها باشد.

محصولات سیم و کابل سیمباف

در واقع سیم و کابل‌های تولید شده از شرکت سیمباف جریان برق را از یک مکان به مکان دیگر انتقال می‌دهند. می‌توان گفت که با دو متریال مس و آلومینیوم انواع سیم و کابل‌های این برند ساخته می‌شوند. گفتنی است که هادی مسی که تولید می‌شود بسیار گران‌تر از هادی آلومینیومی است اما هادی فلز مس با توجه به ویژگی‌هایی که دارد به عنوان بهترین رسانا شناخته می‌شود به همین دلیل بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اساسا این محصولات در اندازه و ابعاد و قطر‌های مختلفی به دست مصرف کننده می‌رسند و همه آن‌ها با توجه به نیازشان این محصولات را می‌توانند خریداری کنند. سیم و کابل‌های برند سیمباف دارای ویژگی‌هایی همچون:

✅کیفیت عالی ✅قیمتی مقرون به صرفه ✅تنوع بالای محصولات ✅رعایت استانداردهای لازم در هنگام تولید ✅استفاده از مرغوب‌ترین مواد اولیه و … هستند. برخی از محصولات تولید شده این کمپانی انواع سیم‌ افشان، سیم و کابل‌های مخابراتی، سیم‌های مفتولی، سیم‌های لاکی، کابل‌های ساختمانی، انواع کابل‌های زمینی و خودنگهدار، کابل‌های لاستیکی، کابل‌های کنترل و ابزار دقیق، سیم و کابل‌های جوش، انواع کابل‌های مخابراتی و … هستند. محصولات سیمباف با کیفیتی که دارند توانسته‌اند رضایت مشتریان را جلب کنند و مورد استقبال آن‌ها قرار بگیرند.

انواع سیم سیمباف

همان گونه که قبل‌تر اشاره کردیم تنوع محصولات برند سیمباف بسیار بالا است اما در حالت کلی سیم‌های تولید شده این شرکت مفتولی و افشان هستند که نوع افشان این سیم‌ها در جهت مصارف عمومی مورد استفاده همگان قرار می‌گیرد. سیم‌های افشان سیمباف در مکان‌هایی که انعطاف پذیری بالایی لازم باشد بکار برده می‌شوند لذا از انعطاف پذیری بسیار خوبی برخوردار هستند.

سیم‌های افشان سیمباف در اندازه‌های مختلفی تولید می‌‎شوند در واقع در سایزهایی همچون 1*1 تا 1*50 میلی‌متر دیده می‌شوند که مصرف کننده با توجه به نیازش هر سایزی را خریداری می‌کند. عایقی که در سیم‌های افشان سیمباف در نظر گرفته شده‌است از پی وی سی است که در گروه C قرار دارد؛ لازم است بدانید کیفیت و مقاومت مثال زدنی دارند. 

اما راجع به سیم‌های مفتولی یا خشک برند سیمباف لازم است بگوییم که هادی آن‌ها از مس آنیل شده است و انعطاف پذیری آن‌ها نسبت به سیم‌های افشان کمتر است به همین دلیل در سیم کشی تابلو برق‌ها و یا مکان‌هایی که به نصب ثابت احتیاج دارند مورد استاده قرار می‌گیرند. برند سیمباف سایزهایی که برای سیم‌های مفتولی در نظر گرفته‌است از 0.5 تا 400 میلی‌متر مربع است.

انواع کابل سیمباف

کمپانی سیمباف از جمله کابل‌هایی همچون کابل‌های مخابراتی، کابل‌های کنترل و ابزار دقیق، کابل‌های زمینی و هوایی، کابل‌های جوش و … هستند، که معمولا هر کدام از آن‌ها کاربردها و مشخصات فنی خاصی دارند و در مکان‌های مختلف برای کاربری‌های متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال می‌توان کابل قدرت را نام برد که در مکان‌هایی همچون داخل آب، زیر خاک، نیروگاه‌ها، صنایع مختلف و … مورد استفاده قرار می‌گیرند البته نا گفته نماند در هر مکانی که فشار مکانی کم باشد، استفاده می‌شوند. یا کابل‌های کنترل تولید شده برند سیمباف در تسمه نقاله‌ها، اتصال در ماشین‌ها، در طول تولید و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هر کابلی که توسط برند سیمباف تولید می‌شود از کیفیت بسیار عالی برخوردار است لذا در هنگام تولید آن‌ها تمام استانداردها و اصول کاری رعایت شده است و از مرغوب‌ترین مواد اولیه برای تولید آن‌ها استفاده شده است. می‌توانید تمام سیم و کابل‌ سیمباف را از فروشگاه‌ معتبر پاسارگاد نوین خریداری کنید و با اطمینان خاطر آن‌ها را مورد استفاده خود قرار دهید. زمانی که این محصولات را از فروشگاه‌ها و مراکز معبر تهیه کنید ضمانت نامه به شما تعلق می‌گیرد لذا این مراکز از کیفیت محصولات خود مطمئند.

بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1401

برای اطلاع از آخرین تخفیفات با ما در تماس باشید.