فروشگاه پاسارگاد نوین توزیع‌کننده انواع سیم و کابل سیمباف
سبد خرید خالی است.

لیست قیمت سیم و کابل سیمباف

لیســـت قیمــت سیــم و کابل سیمباف

لیســـت قیمــت سیــمو کابل سیمباف

نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
کابل خود نگهدار 16+16*1126.000کابل خود نگهدار 35+16+25*1359.000
کابل خود نگهدار 25+25*1189.000کابل خود نگهدار 16-16+25+25*1308.000
کابل خود نگهدار 16-25*1154.000کابل خود نگهدار 25-25*1178.000
کابل خود نگهدار 50+16+35*1372.000کابل خود نگهدار 16-25+35*1280.000
کابل خود نگهدار 35+35*1258.000کابل خود نگهدار 25-16+35+35*1402.000
کابل خود نگهدار 25-35+35*1341.000کابل خود نگهدار 16+16*2186.000
کابل خود نگهدار 16-16*2188.000کابل خود نگهدار 16-25*2249.000
کابل خود نگهدار 25-25*2272.000کابل خود نگهدار 16-16+35*2372.000
کابل خود نگهدار 25+35*2278.000کابل خود نگهدار 16-16+25+35*2466.000
کابل خود نگهدار 25-16+35*2391.000کابل خود نگهدار 25-25+35*2432.000
کابل خود نگهدار 16-35*2310.000کابل خود نگهدار 25-35*2339.000
کابل خود نگهدار 16-16+16*3311.000کابل خود نگهدار 16-16+16+16*3373.000
کابل خود نگهدار 16-16+25*3396.000کابل خود نگهدار 16-16+16+25*3448.000
کابل خود نگهدار 16-16+25+25*3486.000کابل خود نگهدار 16-25+25*3420.000
کابل خود نگهدار 16-25*3420.000کابل خود نگهدار 16-16+16+35*3548.000
کابل خود نگهدار 50+16+35*3645.000کابل خود نگهدار 16-16+35*3491.000
کابل خود نگهدار 16-16+25+35*3586.000کابل خود نگهدار 25-16+25+35*3603.000
کابل خود نگهدار 16-25+25+35*3603.000کابل خود نگهدار 16-25+35*3523.000
کابل خود نگهدار 25-25+35*3541.000کابل خود نگهدار 16-16+35+35*3622.000
کابل خود نگهدار 25-16+35+35*3640.000کابل خود نگهدار 25-25+35+35*3666.000
کابل خود نگهدار 16-35+35*3558.000کابل خود نگهدار 25-35+35*3586.000
کابل خود نگهدار 50+16+50*3788.000کابل خود نگهدار 25-16+25+50*3711.000
کابل خود نگهدار 50+25+50*3807.000کابل خود نگهدار 16-16+35+50*3717.000
کابل خود نگهدار 25-16+35+50*3742.000کابل خود نگهدار 16-25+35+50*3747.000
کابل خود نگهدار 25-25+35+50*3772.000کابل خود نگهدار 25-16+50+50*3801.000
کابل خود نگهدار 25-25+50+50*3820.000کابل خود نگهدار 50+16+70*3964.000
کابل خود نگهدار 70+16+70*31.034.000کابل خود نگهدار 25-16+35+70*3953.000
کابل خود نگهدار 25-35+35+70*31.019.000کابل خود نگهدار 25-16+50+70*3974.000
کابل خود نگهدار 16-25+50+70*3973.000کابل خود نگهدار 25-25+50+70*31.009.000
کابل خود نگهدار 25-16+70+70*31.056.000کابل خود نگهدار 25-25+70+70*31.071.000
کابل خود نگهدار 25-35+70+70*31.108.000کابل خود نگهدار 70+25+95*31.309.000
کابل خود نگهدار 25-25+70+95*31.323.000کابل خود نگهدار 16-35+70+95*31.331.000
کابل خود نگهدار 25-35+70+95*31.354.000کابل خود نگهدار 25-25+95+95*31.392.000
کابل خود نگهدار 25-70+95+95*31.571.000کابل خود نگهدار 25-25+120+120*31.647.000
کابل خود نگهدار 25-35+120+120*31.689.000کابل خود نگهدار 25-70+120+120*31.794.000
کابل خود نگهدار 70+16+120*31.504.000کابل خود نگهدار 25-25+70+120*31.557.000
کابل خود نگهدار 25-70+70+120*31.646.000کابل خود نگهدار 25-70+120*31.794.000
کابل خود نگهدار 25-25+95+120*31.594.000کابل خود نگهدار 25-35+95+120*31.626.000


نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
هادی هوایی روکش دار CCT FOX273.000هادی هوایی روکش دار CCT HYENA563000
هادی هوایی روکش دار CCT MINK373.000هادی هوایی روکش دار CCT 70 AAC354.000
هادی هوایی روکش دار CCT 120 AAC525.000هادی هوایی روکش دار CCT 70 AAAC418.000
هادی هوایی روکش دار CCT 120 AAAC611.000هادی هوایی روکش دار CCT 185 AAAC793.000


نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصول قیمت(ریال)
کابل کنستانتریک 10+10*1575.000کابل کنستانتریک 6+6+*1372.000
کابل کنستانتریک 10+10*31.187.000کابل کنستانتریک 6+6*3749.000


نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
سیم افشان 0.5*115.000سیم افشان 0.75*121.000
سیم افشان 1*126.000سیم افشان 1.5*137.000
سیم افشان 2.5*162.000سیم افشان 4*198.000
سیم افشان 6*1144.000سیم افشان 10*1246.000
سیم افشان 16*1382.000سیم افشان 25*1597.000
سیم افشان 35*1833.000سیم افشان 50*11.195.000
سیم افشان 70*11.686.000سیم افشان 95*12.223.000
سیم افشان 120*12.840.000سیم افشان 150*13.618.000
سیم افشان 185*14.315.000سیم افشان 240*15.706.000


نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
سیم ارت 10*1271.000سیم ارت 16*1421.000
سیم ارت 25*1656.000سیم ارت 35*1905.000
سیم ارت 50*11.222.000سیم ارت 70*11.742.000
سیم ارت 95*12.423.000سیم ارت 120*13.032.000
سیم ارت 150*13.745.000سیم ارت 185*14.713.000
سیم ارت 240*16.163.000سیم ارت 300*17.726.000
سیم ارت 400*19.827.000سیم ارت 500*112.652.000

نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
کابل قدرت آلومینیوم 25*1120.000کابل قدرت آلومینیوم 35*1154.000
کابل قدرت آلومینیوم 50*1204.000کابل قدرت آلومینیوم 70*1264.000
کابل قدرت آلومینیوم 95*1357.000کابل قدرت آلومینیوم 120*1426.000
کابل قدرت آلومینیوم 150*1541.000کابل قدرت آلومینیوم 185*1647.000
کابل قدرت آلومینیوم 240*1812.000کابل قدرت آلومینیوم 300*11.019.000
کابل قدرت آلومینیوم 400*11.340.000کابل قدرت آلومینیوم 500*11.701.000
کابل قدرت آلومینیوم 800*12.595.000کابل قدرت آلومینیوم 1000*13.263.000
کابل قدرت آلومینیوم 10*2169.000کابل قدرت آلومینیوم 16*2220.000
کابل قدرت آلومینیوم 25*2306.000کابل قدرت آلومینیوم 35*2398.000
کابل قدرت آلومینیوم 16*3308.000کابل قدرت آلومینیوم 185*32.028.000
کابل قدرت آلومینیوم 240*32.541.000کابل قدرت آلومینیوم 25/16*3455.000
کابل قدرت آلومینیوم 35/16*3600.000کابل قدرت آلومینیوم 50/25*3655.000
کابل قدرت آلومینیوم 70/35*30890.000کابل قدرت آلومینیوم 95/50*31.213.000
کابل قدرت آلومینیوم 120/70*31.527.000کابل قدرت آلومینیوم 150/70*31.845.000
کابل قدرت آلومینیوم 185/95*32.382.000کابل قدرت آلومینیوم 240/120*32.967.000
کابل قدرت آلومینیوم 10*4267.000کابل قدرت آلومینیوم 16*4345.000
کابل قدرت آلومینیوم 25*4487.000کابل قدرت آلومینیوم 35*4637.000
کابل قدرت آلومینیوم 50*4804.000کابل قدرت آلومینیوم 70*41.080.000
کابل قدرت آلومینیوم 120*41.716.000کابل قدرت آلومینیوم 185*42.663.000
کابل قدرت آلومینیوم 10*5320.000کابل قدرت آلومینیوم 16*5431.000
کابل قدرت آلومینیوم 25*5617.000کابل قدرت آلومینیوم 35*5797.000

نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
کابل قدرت مسی R E 6*1194.000کابل قدرت مسی 16*1434.000
کابل قدرت مسی 25*1651.000کابل قدرت مسی 35*1910.000
کابل قدرت مسی 50*11.214.000کابل قدرت مسی 70*11.659.000
کابل قدرت مسی 95*12.321.000کابل قدرت مسی 120*12.897.000
کابل قدرت مسی 150*13.521.000کابل قدرت مسی 185*14.464.000
کابل قدرت مسی 240*15.755.000کابل قدرت مسی 300*17.271.000
کابل قدرت مسی 400*19.661.000کابل قدرت مسی 500*112.409.000
کابل قدرت مسی R E 2*1.5160.000کابل قدرت مسی R E 2*2.5224.000
کابل قدرت مسی R E 2*4329.000کابل قدرت مسی R E 2*6453.000
کابل قدرت مسی 10*2631.000کابل قدرت مسی 16*2954.000
کابل قدرت مسی 25*21.456.000کابل قدرت مسی 35*21.969.000
کابل قدرت مسی 50*22.659.000کابل قدرت مسی R E 3*1.5221.000
کابل قدرت مسی R E 3*2.5307.000کابل قدرت مسی R E 3*4452.000
کابل قدرت مسی R E 3*6626.000کابل قدرت مسی 10*3898.000
کابل قدرت مسی 35*32.796.000کابل قدرت مسی 120*39.157.000
کابل قدرت مسی 25/16*32.421.000کابل قدرت مسی 35/16*33.173.000
کابل قدرت مسی 50/25*34.363.000کابل قدرت مسی 70/35*36.015.000
کابل قدرت مسی 95/50*38.367.000کابل قدرت مسی 120/70*310.679.000
کابل قدرت مسی 150/70*313.300.000کابل قدرت مسی 185/95*316.792.000
کابل قدرت مسی 240/120*321.895.000کابل قدرت مسی 1.5*4 R E255.000
کابل قدرت مسی R E 4*2.5384.000کابل قدرت مسی R E 4*4575.000
کابل قدرت مسی R E 4*6790.000کابل قدرت مسی 10*41.090.000
کابل قدرت مسی 16*41.741.000کابل قدرت مسی 25*42.746.000
کابل قدرت مسی 35*43.750.000کابل قدرت مسی 185*418.824.000
کابل قدرت مسی R E 5*2.5467.000کابل قدرت مسی R E 5*4701.000
کابل قدرت مسی R E 5*6984.000کابل قدرت مسی 10*51.428.000
کابل قدرت مسی 16*52.184.000کابل قدرت مسی 25*53.351.000


نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
کابل CU/HD 162.443.000کابل CU/HD 252.439.000
کابل CU/HD 352.437.000کابل CU/HD 502.439.000
کابل CU/HD 702.435.000کابل CU/HD 952.240.000
کابل CU/HD 1202.433.000کابل CU/HD 1502.432.000


نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
کابل افشان مسی 0.5*243.000کابل افشان مسی 0.75*265.000
کابل افشان مسی 1*279.000کابل افشان مسی 1.5*2107.000
کابل افشان مسی 2.5*2172.000کابل افشان مسی 4*2259.000
کابل افشان مسی 6*2389.000کابل افشان مسی 10*2607.000
کابل افشان مسی 16*21.016.000کابل افشان مسی 0.75*386.000
کابل افشان مسی 1*3106.000کابل افشان مسی 1.5*3148.000
کابل افشان مسی 2.5*3239.000کابل افشان مسی 4*3361.000
کابل افشان مسی 6*3531.000کابل افشان مسی 10*3858.000
کابل افشان مسی 16*31.446.000کابل افشان مسی 25*32.140.000
کابل افشان مسی 35*32.837.000کابل افشان مسی 0.75*4108.000
کابل افشان مسی 1*4135.000کابل افشان مسی 1.5*4193.000
کابل افشان مسی 2.5*4304.000کابل افشان مسی 4*4478.000
کابل افشان مسی 6*4693.000کابل افشان مسی 10*41.090.000
کابل افشان مسی 16*41.742.000کابل افشان مسی 0.75*5135.000
کابل افشان مسی 1*5165.000کابل افشان مسی 1.5*5243.000
کابل افشان مسی 2.5*5387.000کابل افشان مسی 4*5593.000
کابل افشان مسی 6*5861.000کابل افشان مسی 10*51.377.000
کابل افشان مسی 16*52.270.000


نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
کابل ساختمانی خشک مسی 25*1654.000کابل ساختمانی خشک مسی 1.5*2127.000
کابل ساختمانی خشک مسی 2.5*2187.000کابل ساختمانی خشک مسی 4*2263.000
کابل ساختمانی خشک مسی 6*2374.000کابل ساختمانی خشک مسی 10*2896.000
کابل ساختمانی خشک مسی 1.5*3168.000کابل ساختمانی خشک مسی 2.5*3250.000
کابل ساختمانی خشک مسی 1.5*4207.000کابل ساختمانی خشک مسی 2.5*4323.000
کابل ساختمانی خشک مسی 4*4499.000کابل ساختمانی خشک مسی 6*4732.000
کابل ساختمانی خشک مسی 10*41.108.000کابل ساختمانی خشک مسی 2.5*5382.000
کابل ساختمانی خشک مسی 4*5604.000

معرفی برند سیم و کابل سیمباف

در سال 1978 شرکتی به نام سیمباف در شهرستان ساوه در زمینه تولید انواع سیم و کابل‌ها شروع به فعالیت کرد. این شرکت از تجهیزات و تکنولوژی‌های به‌ روز دنیا برای تولید محصولات خود استفاده می‌کند. تمام آزمایشگاه‌های این شرکت مجهز هستند به همین دلیل تمام محصولات آن قبل از فروش تست‌های مختلف همچون (تست مقاومت عایقی، تست مقاومت الکتریکی و تنسیل و …) را پشت سر می‌گذارند و در نهایت با کیفیتی برتر روانه بازار می‌شوند.

شرکت سیم و کابل سیمباف با هدف تامین کردن بخشی از نیازهای کشور شروع به کار کرد و در حال حاضر بسیار موفق عمل می‌کند. با توجه به برنامه‎های توسعه شرکت و افزایش نیاز صنایع موجب شد که شرکت سیمباف به ساوه انتقال داده شود و در فضای در حدود 21000 متر مربع فعالیت‌ها خود را انجام دهد. این شرکت تمام مجوزهای لازم را داراست و انواع سیم و کابل‌ها از جمله 🔌  کابل آلومینیومی و کابل خودنگهدار🔌 را بر اساس استانداردهای بین المللی و استاندردهای ملی طراحی و تولید می‌کند.

شرکت سیمباف برای تولید محصولاتش از ماشین آلات و دستگاه‌های جدید و دانش متخصصین با تجربه استفاده می‌کند که همین دلایل باعث شده کیفیت محصولات تولید شده این شرکت بسیار عالی باشند و بتوانند که در بین سایر برندها جزئی از برترین‌ها باشد.

محصولات سیم و کابل سیمباف

در واقع سیم و کابل‌های تولید شده از شرکت سیمباف جریان برق را از یک مکان به مکان دیگر انتقال می‌دهند. می‌توان گفت که با دو متریال مس و آلومینیوم انواع سیم و کابل‌های این برند ساخته می‌شوند. گفتنی است که هادی مسی که تولید می‌شود بسیار گران‌تر از هادی آلومینیومی است اما هادی فلز مس با توجه به ویژگی‌هایی که دارد به عنوان بهترین رسانا شناخته می‌شود به همین دلیل بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اساسا این محصولات در اندازه و ابعاد و قطر‌های مختلفی به دست مصرف کننده می‌رسند و همه آن‌ها با توجه به نیازشان این محصولات را می‌توانند خریداری کنند. سیم و کابل‌های برند سیمباف دارای ویژگی‌هایی همچون:

✅کیفیت عالی ✅قیمتی مقرون به صرفه ✅تنوع بالای محصولات ✅رعایت استانداردهای لازم در هنگام تولید ✅استفاده از مرغوب‌ترین مواد اولیه و … هستند. برخی از محصولات تولید شده این کمپانی انواع سیم‌ افشان، سیم و کابل‌های مخابراتی، سیم‌های مفتولی، سیم‌های لاکی، کابل‌های ساختمانی، انواع کابل‌های زمینی و خودنگهدار، کابل‌های لاستیکی، کابل‌های کنترل و ابزار دقیق، سیم و کابل‌های جوش، انواع کابل‌های مخابراتی و … هستند. محصولات سیمباف با کیفیتی که دارند توانسته‌اند رضایت مشتریان را جلب کنند و مورد استقبال آن‌ها قرار بگیرند.

انواع سیم سیمباف

همان گونه که قبل‌تر اشاره کردیم تنوع محصولات برند سیمباف بسیار بالا است اما در حالت کلی سیم‌های تولید شده این شرکت مفتولی و افشان هستند که نوع افشان این سیم‌ها در جهت مصارف عمومی مورد استفاده همگان قرار می‌گیرد. سیم‌های افشان سیمباف در مکان‌هایی که انعطاف پذیری بالایی لازم باشد بکار برده می‌شوند لذا از انعطاف پذیری بسیار خوبی برخوردار هستند.

سیم‌های افشان سیمباف در اندازه‌های مختلفی تولید می‌‎شوند در واقع در سایزهایی همچون 1*1 تا 1*50 میلی‌متر دیده می‌شوند که مصرف کننده با توجه به نیازش هر سایزی را خریداری می‌کند. عایقی که در سیم‌های افشان سیمباف در نظر گرفته شده‌است از پی وی سی است که در گروه C قرار دارد؛ لازم است بدانید کیفیت و مقاومت مثال زدنی دارند. 

اما راجع به سیم‌های مفتولی یا خشک برند سیمباف لازم است بگوییم که هادی آن‌ها از مس آنیل شده است و انعطاف پذیری آن‌ها نسبت به سیم‌های افشان کمتر است به همین دلیل در سیم کشی تابلو برق‌ها و یا مکان‌هایی که به نصب ثابت احتیاج دارند مورد استاده قرار می‌گیرند. برند سیمباف سایزهایی که برای سیم‌های مفتولی در نظر گرفته‌است از 0.5 تا 400 میلی‌متر مربع است.   

انواع کابل سیمباف

کمپانی سیمباف از جمله کابل‌هایی همچون کابل‌های مخابراتی، کابل‌های کنترل و ابزار دقیق، کابل‌های زمینی و هوایی، کابل‌های جوش و … هستند، که معمولا هر کدام از آن‌ها کاربردها و مشخصات فنی خاصی دارند و در مکان‌های مختلف برای کاربری‌های متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال می‌توان کابل قدرت را نام برد که در مکان‌هایی همچون داخل آب، زیر خاک، نیروگاه‌ها، صنایع مختلف و … مورد استفاده قرار می‌گیرند البته نا گفته نماند در هر مکانی که فشار مکانی کم باشد، استفاده می‌شوند. یا کابل‌های کنترل تولید شده برند سیمباف در تسمه نقاله‌ها، اتصال در ماشین‌ها، در طول تولید و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هر کابلی که توسط برند سیمباف تولید می‌شود از کیفیت بسیار عالی برخوردار است لذا در هنگام تولید آن‌ها تمام استانداردها و اصول کاری رعایت شده است و از مرغوب‌ترین مواد اولیه برای تولید آن‌ها استفاده شده است. می‌توانید تمام سیم و کابل‌ سیمباف را از فروشگاه‌ معتبر پاسارگاد نوین خریداری کنید و با اطمینان خاطر آن‌ها را مورد استفاده خود قرار دهید. زمانی که این محصولات را از فروشگاه‌ها و مراکز معبر تهیه کنید ضمانت نامه به شما تعلق می‌گیرد لذا این مراکز از کیفیت محصولات خود مطمئند.   


برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.👨🏻‍💻

☎️شماره تلفن: 02133116654