فروشگاه پاسارگاد نوین توزیع‌کننده انواع سیم و کابل سیمباف

لیست قیمت سیم و کابل سیمباف

لیســـت قیمــت سیــم و کابل سیمباف

کابل آلومینیوم با عایق XLPE (NA2XY) سیمباف

نوع محصولقیمت (ریال)نوع محصول قیمت (ریال)
16*1100.57225*1131.274
35*1168.30050*1220.116
70*1302.94095*1395.658
120*1475.014150*1609.144
185*1733.074240*1903.720
300*11.162.698400*11.515.414
500*11.915.458800*1-
1000*1-25/16*3494.088
35/16*3582.82850/25*3729.504
70/35*3991.54295/50*31.314.474
120/70*31.722.066150/70*32.055.912
185/95*32.511.036240/120*33.259.206
4*2103.2246*2129.234
10*2177.17416*2244.800
25*2333.84635*2436.662
6*3-10*3-
16*3-240*3-
300*33.884.87410*4261.528
16*4381.27625*4537.132
35*4685.64450*4857.718
70*41.152.906120*4-
185*43.186.17410*5313.548
16*5468.18025*5646.986
35*5-

کابل آلومینیوم با عایق PVC (NAYY) سیمباف

نوع محصولقیمت (ریال)نوع محصول قیمت (ریال)
16*1104.44825*1145.656
35*1186.25250*1242.352
70*1315.99695*1423.606
120*1503.607150*1648.618
185*1767.040240*1958.596
300*11.201.458400*11.575.084
500*11.994.814800*13.142.518
1000*13.993.70825/16*3545.496
35/16*3641.17250/25*3777.852
70/35*31.062.84095/50*31.440.954
120/70*31.802.034150/70*32.133.534
185/95*32.738.088240/120*33.617.226
4*2-6*2183.906
10*2192.88216*2271.626
25*2391.57835*2496.536
6*3235.41610*3279.276
16*3381.888240*32.988.396
300*3-10*4295.392
16*4417.48625*4591.804
35*4783.15650*4966.858
70*41.276.122120*42.030.106
185*43.309.90010*5351.288
16*5504.18625*5723.894
35*5963.696

کابل قدرت آلومینیوم آرموردار با عایق XLPE (NA2XYBY) سیمباف

نوع محصولقیمت (ریال)نوع محصول قیمت (ریال)
240/120*34.253.298185*43.915.474

کابل خودنگهدار ABC سیمباف

نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
کابل خود نگهدار 16+16*1152.184کابل خود نگهدار 35+16+25*1442.476
کابل خود نگهدار 25+25*1223.176کابل خود نگهدار 16-16+25+25*1372.708
کابل خود نگهدار 16-25*1191.964کابل خود نگهدار 25-25*1224.666
کابل خود نگهدار 50+16+35*1481.236کابل خود نگهدار 16-25+35*1340.374
کابل خود نگهدار 35+35*1304.572کابل خود نگهدار 25-16+35+35*1485.928
کابل خود نگهدار 25-35+35*1414.120کابل خود نگهدار 16+16*2224.502
کابل خود نگهدار 16-16*2234.294کابل خود نگهدار 16-25*2303.348
کابل خود نگهدار 25-25*2332.214کابل خود نگهدار 16-16+35*2444.312
کابل خود نگهدار 25+35*2329.154کابل خود نگهدار 16-16+25+35*2562.632
کابل خود نگهدار 25-16+35*2476.034کابل خود نگهدار 25-25+35*2525.708
کابل خود نگهدار 16-35*2373.524کابل خود نگهدار 25-35*2409.836
کابل خود نگهدار 16-16+16*3379.338کابل خود نگهدار 16-16+16+16*3453.492
کابل خود نگهدار 16-16+25*3475.626کابل خود نگهدار 16-16+16+25*3532.542
کابل خود نگهدار 16-16+25+25*3583.746کابل خود نگهدار 16-25+25*3503.880
کابل خود نگهدار 16-25*3405.654کابل خود نگهدار 16-16+16+35*3653.718
کابل خود نگهدار 50+16+35*3786.114کابل خود نگهدار 16-16+35*3584.664
کابل خود نگهدار 16-16+25+35*3696.864کابل خود نگهدار 25-16+25+35*3718.488
کابل خود نگهدار 16-25+25+35*3716.652کابل خود نگهدار 16-25+35*3622.404
کابل خود نگهدار 25-25+35*3646.884کابل خود نگهدار 16-16+35+35*3737.460
کابل خود نگهدار 25-16+35+35*3760.308کابل خود نگهدار 25-25+35+35*3790.194
کابل خود نگهدار 16-35+35*3662.388کابل خود نگهدار 25-35+35*3696.354
کابل خود نگهدار 50+16+50*3962.676کابل خود نگهدار 25-16+25+50*3839.868
کابل خود نگهدار 50+25+50*3984.402کابل خود نگهدار 16-16+35+50*3843.948
کابل خود نگهدار 25-16+35+50*3875.262کابل خود نگهدار 16-25+35+50*3878.118
کابل خود نگهدار 25-25+35+50*3913.002کابل خود نگهدار 25-16+50+50*3946.458
کابل خود نگهدار 25-25+50+50*3966.348کابل خود نگهدار 50+16+70*31.162.188
کابل خود نگهدار 70+16+70*31.250.316کابل خود نگهدار 25-16+35+70*31.122.306
کابل خود نگهدار 25-35+35+70*31.205.742کابل خود نگهدار 25-16+50+70*31.153.926
کابل خود نگهدار 16-25+50+70*31.144.746کابل خود نگهدار 25-25+50+70*31.193.094
کابل خود نگهدار 25-16+70+70*31.246.032کابل خود نگهدار 25-25+70+70*31.262.964
کابل خود نگهدار 25-35+70+70*31.304.886کابل خود نگهدار 70+25+95*31.565.394
کابل خود نگهدار 25-25+70+95*31.551.828کابل خود نگهدار 16-35+70+95*31.558.254
کابل خود نگهدار 25-35+70+95*31.587.732کابل خود نگهدار 25-25+95+95*31.630.776
کابل خود نگهدار 25-70+95+95*31.837.938کابل خود نگهدار 25-25+120+120*31.926.678
کابل خود نگهدار 25-35+120+120*31.974.516کابل خود نگهدار 25-70+120+120*32.096.814
کابل خود نگهدار 70+16+120*31.789.692کابل خود نگهدار 25-25+70+120*31.825.188
کابل خود نگهدار 25-70+70+120*31.921.782کابل خود نگهدار 25-70+120*31.671.474
کابل خود نگهدار 25-25+95+120*31.866.600کابل خود نگهدار 25-35+95+120*31.902.300

هادی لخت هوای ACSR سیمباف

نوع محصولقیمت (ریال)نوع محصول قیمت (ریال)
120/20927.180150/25923.916
16/2.5955.026185/30985.932
210/35975.732240/40975.324
25/4933.402300/50983.076
340/301.057.94435/6923.202
50/8905.96470/12957.882
95/15939.624
CANARY (515)1.041.522COYOTE1.000.212
CURLEW (593)1.065.084CURLEW/AW1.039.686
DOG (118)950.538FOX (42)921.264
GROSBEAK (374)1.019.082HAWK (281)1.018.572
HORSE (116)924.120HYENA (126)893.112
HYENA/AW915.654LINNET (198)1.022.754
LINNET/AW1.045.704LYNX (226)950.640
LYNX/AW934.014MINK (73)905.964
MINK/AW931.056ORIOLE (210)909.738
PARTRIDGE (156)972.468SQUAB (355)1.026.834
SQUAB/AW1.005.006STILT (410)1.028.900
TEAL (376)1.004.700WEASEL (36)967.368
WOLF (194)970.428

هادی تمام آلومینیومی AAC سیمباف

نوع محصولقیمت (ریال)نوع محصول قیمت (ریال)
61.204.620101.179.120
161.157.700251.130.160
351.114.860501.103.640
701.119.960951.107.720
1201.101.6001501.114.860
1851.107.7202401.104.660
3001.099.5604001.145.460
5001.145.4606251.145.460
8001.138.32010001.140.360
NARCISSUS1.139.340

هادی روکشدار CC 33 KV سیمباف

نوع محصولقیمت (ریال)نوع محصول قیمت (ریال)
CC HYENA565.284CC MINK360.876
CC 120 AAC516.120CC 150 AAC630.258
CC 185 AAC750.924CC 150 AAAC759.900
CC 185 AAC939.420

هادی روکشدار CC 20 KV سیمباف

نوع محصولقیمت (ریال)نوع محصول قیمت (ریال)
CC DOG476.238CC FOX205.836
CC HYENA491.232CC LYNX870.774
CC MINK302.838CC WOLF743.988
CC HORSE498.474CC 70 AAC302.022
CC 120 AAC478.482CC 70 AAAC400.656
CC 120 AAAC843.846CC 185 AAAC872.304

کابل HDPE (CC 20 KV) سیمباف

نوع محصولقیمت (ریال)نوع محصول قیمت (ریال)
CCT FOX323.748CCT HYENA667.080
CCT MINK439.824CCT 70 AAC416.466
CCT 120 AAC613.224CCT 70 AAAC540.702
CCT 120 AAAC792.744CCT 185 AAAC1.036.932

کابل کنستانتریک (NYCY) سیمباف

نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصول قیمت(ریال)
کابل کنستانتریک 10+10*1667.488کابل کنستانتریک 6+6+*1433.092
کابل کنستانتریک 10+10*31.384.854کابل کنستانتریک 6+6*3875.976

 

نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
هادی هوایی روکش دار CCT FOX278.460هادی هوایی روکش دار CCT HYENA574.260
هادی هوایی روکش دار CCT MINK380.460هادی هوایی روکش دار CCT 70 AAC361.080
هادی هوایی روکش دار CCT 120 AAC535.500هادی هوایی روکش دار CCT 70 AAAC426.360
هادی هوایی روکش دار CCT 120 AAAC623.220هادی هوایی روکش دار CCT 185 AAAC808.860


 

نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
سیم افشان 0.5*115.300سیم افشان 0.75*121.420
سیم افشان 1*126.520سیم افشان 1.5*137.740
سیم افشان 2.5*163.240سیم افشان 4*199.960
سیم افشان 6*1146.880سیم افشان 10*1250.920
سیم افشان 16*1389.640سیم افشان 25*1608.940
سیم افشان 35*1849.660سیم افشان 50*11.218.900
سیم افشان 70*11.719.720سیم افشان 95*12.267.460
سیم افشان 120*12.896.800سیم افشان 150*13.690.360
سیم افشان 185*14.401.300سیم افشان 240*15.820.120


نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
سیم ارت 10*1276.420سیم ارت 16*1429.420
سیم ارت 25*1669.120سیم ارت 35*1923.100
سیم ارت 50*11.246.440سیم ارت 70*11.776.840
سیم ارت 95*12.471.460سیم ارت 120*13.092.640
سیم ارت 150*13.819.900سیم ارت 185*14.807.260
سیم ارت 240*16.286.260سیم ارت 300*17.880.520
سیم ارت 400*110.023.540سیم ارت 500*112.905.040


نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
کابل قدرت آلومینیوم 25*1122.400کابل قدرت آلومینیوم 35*1157.080
کابل قدرت آلومینیوم 50*1208.080کابل قدرت آلومینیوم 70*1269.280
کابل قدرت آلومینیوم 95*1364.140کابل قدرت آلومینیوم 120*1434.520
کابل قدرت آلومینیوم 150*1551.820کابل قدرت آلومینیوم 185*1659.940
کابل قدرت آلومینیوم 240*1828.240کابل قدرت آلومینیوم 300*11.039.380
کابل قدرت آلومینیوم 400*11.366.800کابل قدرت آلومینیوم 500*11.735.020
کابل قدرت آلومینیوم 800*12.646.900کابل قدرت آلومینیوم 1000*13.328.260
کابل قدرت آلومینیوم 10*2172.380کابل قدرت آلومینیوم 16*2224.400
کابل قدرت آلومینیوم 25*2312.120کابل قدرت آلومینیوم 35*2405.960
کابل قدرت آلومینیوم 16*3314.160کابل قدرت آلومینیوم 185*32.068.560
کابل قدرت آلومینیوم 240*32.591.820کابل قدرت آلومینیوم 25/16*3464.100
کابل قدرت آلومینیوم 35/16*3612.000کابل قدرت آلومینیوم 50/25*3668.100
کابل قدرت آلومینیوم 70/35*30907.800کابل قدرت آلومینیوم 95/50*31.237.260
کابل قدرت آلومینیوم 120/70*31.557.540کابل قدرت آلومینیوم 150/70*31.881.900
کابل قدرت آلومینیوم 185/95*32.429.640کابل قدرت آلومینیوم 240/120*33.026.340
کابل قدرت آلومینیوم 10*4272.340کابل قدرت آلومینیوم 16*4351.900
کابل قدرت آلومینیوم 25*4496.740کابل قدرت آلومینیوم 35*4649.740
کابل قدرت آلومینیوم 50*4820.080کابل قدرت آلومینیوم 70*41.101.600
کابل قدرت آلومینیوم 120*41.750.320کابل قدرت آلومینیوم 185*42.716.260
کابل قدرت آلومینیوم 10*5326.400کابل قدرت آلومینیوم 16*5439.620
کابل قدرت آلومینیوم 25*5629.340کابل قدرت آلومینیوم 35*5812.940


کابل قدرت مسی با عایق PVC

نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
کابل قدرت مسی R E 6*1196.350کابل قدرت مسی 16*1503.676
کابل قدرت مسی 25*1759.288کابل قدرت مسی 35*11.037.748
کابل قدرت مسی 50*11.413.108کابل قدرت مسی 70*11.980.840
کابل قدرت مسی 95*12.706.468کابل قدرت مسی 120*13.402.822
کابل قدرت مسی 150*14.219.332کابل قدرت مسی 185*12.290.536
کابل قدرت مسی 240*16.924.168کابل قدرت مسی 300*18.690.910
کابل قدرت مسی 400*111.038.338کابل قدرت مسی 500*114.165.352
کابل قدرت مسی R E 2*1.5166.566کابل قدرت مسی R E 2*2.5237.558
کابل قدرت مسی R E 2*4332.826کابل قدرت مسی R E 2*6456.960
کابل قدرت مسی 10*2719.610کابل قدرت مسی 16*21.093.440
کابل قدرت مسی 25*21.663.416کابل قدرت مسی 35*22.246.550
کابل قدرت مسی 50*23.059.082کابل قدرت مسی R E 3*1.5228.888
کابل قدرت مسی R E 3*2.5321.708کابل قدرت مسی R E 3*4459.816
کابل قدرت مسی R E 3*6633.828کابل قدرت مسی 10*31.033.464
کابل قدرت مسی 35*33.202.596کابل قدرت مسی 120*310.487.640
کابل قدرت مسی 25/16*32.781.132کابل قدرت مسی 35/16*33.635.994
کابل قدرت مسی 50/25*34.989.636کابل قدرت مسی 70/35*36.893.976
کابل قدرت مسی 95/50*39.574.128کابل قدرت مسی 120/70*312.223.680
کابل قدرت مسی 150/70*315.200.142کابل قدرت مسی 185/95*319.206.396
کابل قدرت مسی 240/120*325.013.052کابل قدرت مسی 1.5*4 R E266.016
کابل قدرت مسی R E 4*2.5402.186کابل قدرت مسی R E 4*4587.724
کابل قدرت مسی R E 4*6809.778کابل قدرت مسی 10*41.259.088
کابل قدرت مسی 16*41.259.088کابل قدرت مسی 25*43.153.942
کابل قدرت مسی 35*44.304.604کابل قدرت مسی 185*421.511.086
کابل قدرت مسی R E 5*2.5475.626کابل قدرت مسی R E 5*4712.266
کابل قدرت مسی R E 5*6989.706کابل قدرت مسی 10*51.642.710
کابل قدرت مسی 16*52.497.878کابل قدرت مسی 25*53.824.286


کابل CU/HD

نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
کابل CU/HD 162.756.448کابل CU/HD 252.749.104
کابل CU/HD 352.745.432کابل CU/HD 502.748.900
کابل CU/HD 702.741.862کابل CU/HD 952.753.796
کابل CU/HD 1202.737.680کابل CU/HD 1502.736.558


کابل افشان مسی NYMHY

نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
کابل افشان مسی 0.5*248.042کابل افشان مسی 0.75*271.400
کابل افشان مسی 1*286.496کابل افشان مسی 1.5*2115.872
کابل افشان مسی 2.5*2183.192کابل افشان مسی 4*2274.788
کابل افشان مسی 6*2412.182کابل افشان مسی 10*2665.448
کابل افشان مسی 16*21.114.248کابل افشان مسی 0.75*393.738
کابل افشان مسی 1*3114.546کابل افشان مسی 1.5*3159.324
کابل افشان مسی 2.5*3254.286کابل افشان مسی 4*3382.704
کابل افشان مسی 6*3561.000کابل افشان مسی 10*3941.052
کابل افشان مسی 16*31.585.998کابل افشان مسی 25*32.347.020
کابل افشان مسی 35*33.112.122کابل افشان مسی 0.75*4117.096
کابل افشان مسی 1*4146.370کابل افشان مسی 1.5*4206.142
کابل افشان مسی 2.5*4322.014کابل افشان مسی 4*4505.206
کابل افشان مسی 6*4732.462کابل افشان مسی 10*41.196.052
کابل افشان مسی 16*41.912.194کابل افشان مسی 0.75*5145.758
کابل افشان مسی 1*5177.582کابل افشان مسی 1.5*5259.284
کابل افشان مسی 2.5*5410.040کابل افشان مسی 4*5627.402
کابل افشان مسی 6*5911.472کابل افشان مسی 10*51.509.804
کابل افشان مسی 16*52.395.674


کابل ساختمانی خشک مسی

نوع محصولقیمت(ریال)نوع محصولقیمت(ریال)
کابل ساختمانی خشک مسی 25*1755.514کابل ساختمانی خشک مسی 1.5*2138.924
کابل ساختمانی خشک مسی 2.5*2205.938کابل ساختمانی خشک مسی 4*2284.784
کابل ساختمانی خشک مسی 6*2403.410کابل ساختمانی خشک مسی 10*2681.462
کابل ساختمانی خشک مسی 1.5*3190.026کابل ساختمانی خشک مسی 2.5*3285.498
کابل ساختمانی خشک مسی 1.5*4237.558کابل ساختمانی خشک مسی 2.5*4365.772
کابل ساختمانی خشک مسی 4*4547.230کابل ساختمانی خشک مسی 6*4795.600
کابل ساختمانی خشک مسی 10*41.232.772کابل ساختمانی خشک مسی 2.5*5428.808
کابل ساختمانی خشک مسی 4*5649.842


کابل تک رشته LV , 3.5 CORE

سایزافشان flexibleمفتول nyy
16*1549.650.046549.619.86
25*1846.500.04 846.500.04
35*11.151.4551.151.455
50*11.604.7671.604.767
70*12.161.6312.161.631
95*13.014.5143.014.514
120*13.729.3623.729.362
150*14.521.6714.521.671
185*15.651.2765.651.276
240*17.535.9857.535.985
25+16*32.968.3143.002.696
35+16*33.782.0223.816.404
50+25*35.294.8315.329.213


کابل زوجی هوایی

سایزمس (CU)CCAM
0.6*2*254.678/1227.339/06
0.6*2*4111.840/9639.765/72
0.6*2*6167.761/04452.192/38
0.6*2*10248.535/2493.200/46


کابل شیلدار NYCY

سایزقیمت (ریال)سایزقیمت (ریال)
2.5*296.326/760.75*2130.805/82
1*2146.088/481.5*2201.072/6
2.5*2297.459/540.75*3154.054/68
1*3201.072/61.5*3257.494/92
2.5*3398.287/560.75*4219.618/24
1*4257.494/921.5*4335.465/76
2.5*4524.095/681*5334.029/6
1.5*5508.257/842.5*5607.517/1


کابل کواکسیال

سایزقیمت (ریال)
آنتن صادراتی تمام مس (CU)80.544/3
آنتن معمولی تمام CCAM27.384/96


کابل زوجی زمینی

سایزمس (CU)CCAM
0.6*2*257.162/8429.823/78
0.6*2*4114.325/6842.251/46
0.6*2*6170.246/1654.678/12
0.6*2*10251.020/9895.686/2


سیم سیمباف

سایزافشان NYAFارتمفتول NYY
0.5*117.64617.6460
0.75*126.01026.0100
1*134.37434.3740
1.5*144.67644.6760
2.5*173.44073.4400
4*1112.710112.710116.78/82
6*1171.870171.870177.267/84
10*1282.670/56282.670/56287.974/56
16*1467.364467.364483.551/4
25*1716.040716.040785.385/72
35*11.006.543/141.006.543/141.036.743/3
50*11.399.150/321.399.150/321.402.572/42
70*12.033.190/482.033.190/482.073.486/6
95*12.718.905/882.718.905/882.737.727/94
120*13.468.359/043.468.359/043.488.549/94
150*14.329.031/984.329.031/984.332.454/08
185*15.199.116/465.199.116/465.214.516/42
240*17.040.0407.040.0407.046.227/32


سیم بند تخت NYZ

سایزکیسه اینایلون
0.5*246.089/7244.145/6
0.75*258.423/5655.439/04
1*269.36066.304/8
1.5*2102.00091.800
2.5*2158.100147.900


کابل کولری

سایزقیمت سایز قیمت
1*4147.9001.5*4219.300
1*5184.561/861.5*5260.933/34


کابل جوش 

سایزروکش PVCروکش TPR
1*16/D10566.100601.800
D12 / 1*25754.800790.500
D14 / 1*351.040.4001.108.020/9
D16 / 1*501.530.0001.622.880/18


کابل 

سایزافشان NYAFمفتول NYY
0.50*251.0000
0.75*262.2200
1*277.5200
1.5*2112.200140.556
2.5*2175.440204.000
4*2281.520309.774
6*2418.200446.352
10*2610.980639.336
16*21.012.677/421.041.012
0.75*388.230116.565/6
1*3105.978134.334
1.5*3157.080185.436
2.5*3249.900278.358
4*3392.700421.056
6*3566.100594.252
10*3923.100951.354
16*31.432.840/921.461.201
25*32.235.354/482.263.686
35*33.018.760/383.046.893
50*34.785.617/644.813.941
70*36.541.670/046.570.003/6
0.75*4105.060133.416
1*4147.900176.256
1.5*4198.900227.154
2.5*4327.420355.572
4*4511.020539.376
6*4744.600772.854
10*41.183.2001.211.556
16*41.888.0201.916.478
25*43.174.2403.238.557/12
35*44.194.2404.270.017/84
0.75*5143.820172.125
1*5184.620212.976
1.5*5250.410278.766
2.5*5413.100441.558
4*5634.440662.796
6*5948.600976.854
10*51.489.2001.517.505
16*52.378.6402.406.894


⚡️⚡️ برای خرید کابل آلومینیومی زمینی با کیفیت روی آن کلیک کنید. ⚡️⚡️

معرفی برند سیم و کابل سیمباف

در سال 1978 شرکتی به نام سیمباف در شهرستان ساوه در زمینه تولید انواع سیم و کابل‌ها شروع به فعالیت کرد. این شرکت از تجهیزات و تکنولوژی‌های به‌ روز دنیا برای تولید محصولات خود استفاده می‌کند. تمام آزمایشگاه‌های این شرکت مجهز هستند به همین دلیل تمام محصولات آن قبل از فروش تست‌های مختلف همچون (تست مقاومت عایقی، تست مقاومت الکتریکی و تنسیل و …) را پشت سر می‌گذارند و در نهایت با کیفیتی برتر روانه بازار می‌شوند.

شرکت سیم و کابل سیمباف با هدف تامین کردن بخشی از نیازهای کشور شروع به کار کرد و در حال حاضر بسیار موفق عمل می‌کند. با توجه به برنامه‌های توسعه شرکت و افزایش نیاز صنایع موجب شد که شرکت سیمباف به ساوه انتقال داده شود و در فضای در حدود 21000 متر مربع فعالیت‌ها خود را انجام دهد. این شرکت تمام مجوزهای لازم را داراست و انواع سیم و کابل‌ها از جمله کابل آلومینیومی زمینی، کابل آلومینیومی و کابل خودنگهدار را بر اساس استانداردهای بین المللی و استاندردهای ملی طراحی و تولید می‌کند.

شرکت سیمباف برای تولید محصولاتش از ماشین آلات و دستگاه‌های جدید و دانش متخصصین با تجربه استفاده می‌کند که همین دلایل باعث شده کیفیت محصولات تولید شده این شرکت بسیار عالی باشند و بتوانند که در بین سایر برندها جزئی از برترین‌ها باشد.

محصولات سیم و کابل سیمباف

در واقع سیم و کابل‌های تولید شده از شرکت سیمباف جریان برق را از یک مکان به مکان دیگر انتقال می‌دهند. می‌توان گفت که با دو متریال مس و آلومینیوم انواع سیم و کابل‌های این برند ساخته می‌شوند. گفتنی است که هادی مسی که تولید می‌شود بسیار گران‌تر از هادی آلومینیومی است اما هادی فلز مس با توجه به ویژگی‌هایی که دارد به عنوان بهترین رسانا شناخته می‌شود به همین دلیل بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اساسا این محصولات در اندازه و ابعاد و قطر‌های مختلفی به دست مصرف کننده می‌رسند و همه آن‌ها با توجه به نیازشان این محصولات را می‌توانند خریداری کنند. سیم و کابل‌های برند سیمباف دارای ویژگی‌هایی همچون:

✅کیفیت عالی ✅قیمتی مقرون به صرفه ✅تنوع بالای محصولات ✅رعایت استانداردهای لازم در هنگام تولید ✅استفاده از مرغوب‌ترین مواد اولیه و … هستند. برخی از محصولات تولید شده این کمپانی انواع سیم‌ افشان، سیم و کابل‌های مخابراتی، سیم‌های مفتولی، سیم‌های لاکی، کابل‌های ساختمانی، انواع کابل‌های زمینی و خودنگهدار، کابل‌های لاستیکی، کابل‌های کنترل و ابزار دقیق، سیم و کابل‌های جوش، انواع کابل‌های مخابراتی و … هستند. محصولات سیمباف با کیفیتی که دارند توانسته‌اند رضایت مشتریان را جلب کنند و مورد استقبال آن‌ها قرار بگیرند.

انواع سیم سیمباف

همان گونه که قبل‌تر اشاره کردیم تنوع محصولات برند سیمباف بسیار بالا است اما در حالت کلی سیم‌های تولید شده این شرکت مفتولی و افشان هستند که نوع افشان این سیم‌ها در جهت مصارف عمومی مورد استفاده همگان قرار می‌گیرد. سیم‌های افشان سیمباف در مکان‌هایی که انعطاف پذیری بالایی لازم باشد بکار برده می‌شوند لذا از انعطاف پذیری بسیار خوبی برخوردار هستند.

سیم‌های افشان سیمباف در اندازه‌های مختلفی تولید می‌‎شوند در واقع در سایزهایی همچون 1*1 تا 1*50 میلی‌متر دیده می‌شوند که مصرف کننده با توجه به نیازش هر سایزی را خریداری می‌کند. عایقی که در سیم‌های افشان سیمباف در نظر گرفته شده‌است از پی وی سی است که در گروه C قرار دارد؛ لازم است بدانید کیفیت و مقاومت مثال زدنی دارند. 

اما راجع به سیم‌های مفتولی یا خشک برند سیمباف لازم است بگوییم که هادی آن‌ها از مس آنیل شده است و انعطاف پذیری آن‌ها نسبت به سیم‌های افشان کمتر است به همین دلیل در سیم کشی تابلو برق‌ها و یا مکان‌هایی که به نصب ثابت احتیاج دارند مورد استاده قرار می‌گیرند. برند سیمباف سایزهایی که برای سیم‌های مفتولی در نظر گرفته‌است از 0.5 تا 400 میلی‌متر مربع است.

انواع کابل سیمباف

کمپانی سیمباف از جمله کابل‌هایی همچون کابل‌های مخابراتی، کابل‌های کنترل و ابزار دقیق، کابل‌های زمینی و هوایی، کابل‌های جوش و … هستند، که معمولا هر کدام از آن‌ها کاربردها و مشخصات فنی خاصی دارند و در مکان‌های مختلف برای کاربری‌های متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال می‌توان کابل قدرت را نام برد که در مکان‌هایی همچون داخل آب، زیر خاک، نیروگاه‌ها، صنایع مختلف و … مورد استفاده قرار می‌گیرند البته نا گفته نماند در هر مکانی که فشار مکانی کم باشد، استفاده می‌شوند. یا کابل‌های کنترل تولید شده برند سیمباف در تسمه نقاله‌ها، اتصال در ماشین‌ها، در طول تولید و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هر کابلی که توسط برند سیمباف تولید می‌شود از کیفیت بسیار عالی برخوردار است لذا در هنگام تولید آن‌ها تمام استانداردها و اصول کاری رعایت شده است و از مرغوب‌ترین مواد اولیه برای تولید آن‌ها استفاده شده است. می‌توانید تمام سیم و کابل‌ سیمباف را از فروشگاه‌ معتبر پاسارگاد نوین خریداری کنید و با اطمینان خاطر آن‌ها را مورد استفاده خود قرار دهید. زمانی که این محصولات را از فروشگاه‌ها و مراکز معبر تهیه کنید ضمانت نامه به شما تعلق می‌گیرد لذا این مراکز از کیفیت محصولات خود مطمئند.

بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1401

برای اطلاع از آخرین تخفیفات با ما در تماس باشید.